Madde 1 – Giriş

1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, yachtro.com  isimli Web Sitesi aracılığıyla hizmet sunulması ve/veya hizmet talebinde bulunulmasına yönelik hüküm ve koşulları, Web Sitesi’nin kullanımına dair kuralları ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Tekne sahibi ve/veya kiracı durumundaki Kullanıcı, Web Sitesi aracılığıyla hizmet sağlamak veya hizmet talep etmek amacıyla üyelik yaparak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tarafı haline gelmekle, Sözleşme’yi eksiksiz olarak okuyup anladığını ve Sözleşme hükümlerinin tamamıyla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

Madde 2 – Taraflar

2.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, bir tarafta “ Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:7 Giz2000 Plaza Kat:9 D:33-34 Sarıyer, Istanbuladresinde faaliyet gösteren yachtro.com ile diğer tarafta Web Sitesi aracılığıyla hizmet sunmak veya hizmet talep etmek amacıyla, kendisine ait gerekli bilgileri sağlayarak Web Sitesi’ne üyelik kaydı gerçekleştiren Kullanıcı arasında kurularak yürürlüğe girmiştir.

Madde 3 – Tanımlar

3.1“Web Sitesi”, yachtro.com  isimli Web Sitesi’ni ve IOS veya Android işletim sistemi tabanlı mobil uygulamaları ifade eder.

3.2.“Kullanıcı”, e-posta adresi ile Web Sitesi’ne üyelik kaydı gerçekleştirerek kendisine şifre belirleyen  ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tarafı haline gelen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

3.3.“Kullanıcı Sözleşmesi”, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ifade eder.

3.4. “Komisyon Sözleşmesi”, Tekne’nin Web Sitesi’nde teşhir edilmesi ve bu yolla kiraya verilebilmesi için Yachtro ile Tekne Sahibi arasında akdedilen , Yachtro ile Tekne Sahibi arasındaki komisyon ilişkisinin hükümlerini tayin eden ve işbu Kullanıcı Sözleşmesinden bağımsız olan sözleşmeyi ifade eder.

3.5. “Tekne”Yachtro tarafından, Web Sitesi üzerinden kiralanmak üzere teşhir edilmesi uygun görülen her türlü deniz taşıtını ifade eder.

3.6.“Tekne Sahibi” Tekne’yi kiralama hakkını asaleten ya da vekâleten elinde bulunduran, işbu sözleşmede yer alan hükümler dairesinde Tekne’yi kiraya vermek amacıyla Web Sitesi’ne üye olarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tarafı haline gelen gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.

3.7. “Denizci Profili” Tekne Sahibi’nin sunabileceği Tekne/Tekne’ler ile hizmetleri tanımlamak ve Kiracı tarafından gerçekleştirilen Kiralama Talebi’ne yönelik Kiralama Onayı verebilmek amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili ifade eder.

3.8. “Kiracı”,Web Sitesi aracılığıyla teşhir edilen Tekne’leri işbu sözleşmede yer alan hükümler dairesinde kiralamak amacıyla Web Sitesi’ne üye olarak Kullanıcı Sözleşmesi’nin tarafı haline gelen gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.

3.9. “İlan”, Yachtro ile Tekne Sahibi arasında akdedilen Komisyon Sözleşmesi uyarınca Tekne’nin Web Sitesi üzerinden teşhir edilmesini sağlayan, Tekne’ye ilişkin bazı bilgileri ve belgeleri ihtiva eden sanal sayfayı ifade eder.

3.10.“Kiralama Talebi”,Web Sitesi’nde teşhir edilen bir veya birden fazla Tekne’yi kiralamak maksadıyla Kiracı tarafından Web Sitesi üzerinden gönderilen ve Yachtro tarafından denetlendikten sonra yine Web Sitesi üzerinden Tekne Sahibi’ne iletilen  talebi ifade eder.     

3.11.“Kiralama Onayı”, Kendisine iletilen Kiralama Talebi’nin Tekne Sahibi tarafından kabul edilmesini ifade eder.

3.12. “Kira Sözleşmesi”, Kiralama Onayı’nın Yachtro tarafından belirlenen yollarla Kiracı’ya iletildikten sonra ilk kaparonun ödenmesiyle birlikte Tekne Sahibi ile Kiracı arasında kurulan, Yachtro’nun komisyonculuk faaliyeti haricinde hiçbir şekilde tarafı olmadığı hukuki ilişkiyi ifade eder.

3.13. “Kira Bedeli, Kira Sözleşmesi gereğince Tekne Sahibi tarafından belirlenen yollarla ödenmesi gereken paranın tamamını ifade eder.

3.14. “Kaparo Bedeli”, Kiralama Talebi’nde bulunulabilmesi için Yachtro tarafından belirlenen miktarda ve yine Yachtro tarafından belirlenen yollarla ödenmesi gereken para anlamına gelmekte olup, aynı zamanda Kira Bedeli’nin bir kısmını ifade eder.

3.15. “Hizmet Bedeli”, Ödenen Kaparo Bedeli üzerinden, Yachtro ile Tekne Sahibi arasında akdedilen Komisyon Sözleşmesi uyarınca Yachtro tarafından alınacak komisyonu ifade eder.

3.16.“Kira Süresi”, Tekne’nin Kiracı’nın kullanımına bırakıldığı zaman dilimini ifade eder.

3.17. “Tekne Teslim Evrakı”, Tekne’nin Kiracı tarafından kullanılmaya başlandığını ispat etmek üzere, Kiracı ile Tekne Sahibi arasında tanzim ve imza edilerek Yachtro’nun belirleyeceği yollarla Yachtro’ya iletilecek evrakı ifade eder.

3.18. “Yönetmelik”,26 Ağustos 2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliği ifade eder.

Madde 4 – Sözleşme’nin Konusu

4.1.Yachtro, Tekne Sahibi ile aralarında akdedilen Komisyon Sözleşmesi uyarınca, Tekne’nin/Teknelerin teşhir edilebileceği, bu sayede Kiracıların ve Tekne Sahiplerinin detayları Komisyon Sözleşmesi, Kullanıcı Sözleşmesi ve/veya Web Sitesi’nde belirlenen usullerle,sanal olarak bir araya gelebileceği, böylece gerek Kiracıların gerekse de Tekne Sahiplerinin Tekne kiralamaları hakkında bir takım ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir platform sunar.

4.2., İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Web Sitesi’nin kullanımına dair kuralları ve Yachtro ile Kullanıcıların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Web Sitesi’nde sitenin kullanımına veya hizmetlere ilişkin olarak yer verilen her türlü duyuru ve kural ile Tekne Sahipleri ile Yachtro arasında akdedilen Komisyon Sözleşmeleri işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 5 – Genel Hükümler

5.1. Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Kullanıcı, Web Sitesi’ne üyelik kaydı gerçekleştirirken Yachtro tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri tam, doğru, güncel ve eksiksiz şekilde sağlamakla yükümlüdür. Yachtro, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Yachtro’nun, diğer Kullanıcı’ların veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlara ilişkin sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, Web Sitesi’ne sağlamış olduğu bilgilerde herhangi bir zamanda herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri Web Sitesi üzerinden derhal güncellemekle yükümlüdür. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Web Sitesi’nden ya da hizmetlerden faydalanılamamasından Yachtro sorumlu değildir.

5.2. Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’nin tarafı olmak için gerekli yasal koşulları sağladığını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın Web Sitesi’ne herhangi bir işletme adına üyelik yapması halinde, Kullanıcı Web Sitesi aracılığıyla sağlanan hizmetleri satın almaya ve bunlardan yararlanmaya ilişkin gerekli yetkiye sahip olduğunu kabul ve beyan eder. Böyle bir durumda Kullanıcı sıfatı ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

5.3. Kullanıcı şifresinin belirlenmesi ve korunması Kullanıcı sorumluluğunda olup; kullanıcı adı ve şifresi üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır.  Kullanıcı, Web Sitesi’nin kullanımına imkân veren kullanıcı adı ve şifresi de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin kullanımı ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap üzerinden, kullanıcı adı ve şifresi ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve bu bilgilerin kaybolması, el değiştirmesi veya Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması gibi nedenlerle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan müstakilen ve münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Yachtro, böyle bir durumda ödemek zorunda kalabileceği her türlü adli veya idari para cezası veya tazminat için Kullanıcı’ya rücu etme hakkına sahiptir. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz şekilde kullanıldığından veya benzeri bir güvenlik ihlalinden haberdar olduğu anda konuyla ilgili olarak info@yachtro.com adresine e-posta göndermek suretiyle Yachtro’yu derhal bilgilendirecektir.

5.4. Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden gerçekleştirmiş olduğu üyeliğe ilişkin kullanıcı adını, şifresini ve kullanım haklarını bir başkasına devredemez.

5.5. Kullanıcı, Web Sitesi üzerinde gerçekleştireceği tüm işlemlerde, işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere veya Web Sitesi’nde yer verilen kurallara, yasal mevzuata, ahlaka ve adaba, dürüstlük kurallarına uygun hareket etmeyi ve herhangi bir şekilde Web Sitesi’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlar ile üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiiller sergilememeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde meydana gelebilecek zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

5.6. Web Sitesi’nde Kullanıcı tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir, tavsiye, düşünce ve açıklama gibi içerikler ilgili Kullanıcı’ya aittir ve söz konusu içerikten ilgili yasal mevzuat gereği hukuki ve cezai olarak bizzat ilgili Kullanıcı sorumludur. Bu içeriklerin Yachtro ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmayıp; Yachtro’nun söz konusu içerikleri yayınlamış olması Kullanıcı’nın anılan sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Bu doğrultuda Kullanıcı’nın beyan edeceği fikir, tavsiye, düşünce ve açıklama gibi içerikler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Yachtro’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.7. Kullanıcı suç teşkil edecek ve/veya yasal mevzuatın ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi içeren, taciz edici veya tacizi savunan, illegal ve/veya terörist faaliyetleri öven veya teşvik eden, tehditkâr, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ırkçı, pornografik ya da ahlaka aykırı, müstehcen, cinsel taciz oluşturan, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, rahatsız edici, lekeleyici veya iftiracı, haksız rekabet oluşturan, üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden ya da benzeri niteliklere sahip hiçbir içeriği Web Sitesi’nde paylaşamaz. Yachtro, Web Sitesi’nde Kullanıcı tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama hakkına sahip olmakla birlikte, anılan türdeki içeriklerden doğan her türlü sorumluluk müstakilen ve münhasıran ilgili Kullanıcı’ya aittir.

5.8.Kullanıcı’lar gerek birbiriyle gerekse Yachtro çalışanları ile iletişim kurarken; bir önceki maddede belirtilen nitelikte davranışlar sergileyemezler. Aksi bir durum, ilgili Kullanıcı açısından işbu Sözleşme’nin feshedilmesini, Kullanıcı haklarının sona erdirilmesini ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

5.9. Web Sitesini’nin yazılım ve tasarımından kaynaklanan her türlü fikri mülkiyet hakkı Yachtro’ya ait olup; bu haklar ilgili kanunların koruması altındadır. Kullanıcı’lar bunları izinsiz şekilde kullanamaz, kopyalayamaz, dağıtamaz ve benzeri eylemler gerçekleştiremez. İlaveten Kullanıcılar’ın, Web Sitesi’nin güvenliğini tehdit edebilecek veya diğer Kullanıcı’ların Web Sitesi’nden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması; Web Sitesi’nde yer alan bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu tür eylemleri gerçekleştirmeye yönelik denemeler yapması; Web Sitesi’nin güvenliğini tehdit edecek ve/veya Yachtro ya da diğer Kullanıcı’lara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; Web Sitesi’nin çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması ya da kullanmaya çalışılması, tersine mühendislik yapması, siber saldırılar düzenlemesi ya da Yachtro sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.

5.10. Kullanıcı, diğer Kullanıcı’ların verilerine izinsiz olarak erişmemeyi veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ilgili Kullanıcı’ya ait olacaktır.

5.11.Yachtro, Web Sitesi’nin işletiminden, Kullanıcı’lara ait verilere yetkisiz kişilerce erişim sağlanmasından veya Kullanıcı verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, Web Sitesi’ni kullanmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Yachtro’dan tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul etmiştir.

5.12. Web Sitesi’nin virüs ve benzeri kötü niyetli yazılımlardan korunması adına Yachtro tarafından makul güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Ancak Yachtro, Web Sitesi’ne herhangi bir siber saldırı(virüs, izinsiz erişim vb.) gerçekleşmeyeceğini veya Web Sitesi’nden indirilen herhangi bir dosyanın virüs veya benzeri kötü niyetli bir yazılım taşımayacağını garanti etmez. Güvenliğin tam olarak sağlanabilmesi için Kullanıcı’nın da gerekli güvenlik tedbirlerini alması gerekmektedir. Bu doğrultuda Kullanıcı’ya ait yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek hatalar nedeniyle yahut Kullanıcı’ya ait bilgisayar ağına veya bu ağda mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek siber saldırılar sonucu Kullanıcı verilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Yachtro’nun sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.13. Web Sitesi ve Web Sitesi üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesi büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayanmakta olduğundan söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Yachtro’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup; Yachtro, Web Sitesi’nin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesi üzerinden herhangi bir içerik veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını garanti etmemektedir.

5.14. Kullanıcı, Web Sitesi’nde yapılabilecek iyileştirme çalışmaları veya diğer değişikliklerin uygulanması nedeniyle Web Sitesi’ne erişimin geçici olarak engellenebileceğini bildiğini ve bu duruma herhangi bir itirazının olmadığını kabul ve beyan eder.

5.15.Yachtro, Web Sitesi üzerinden Yachtro’nun kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verebilecek olup; söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar, hizmetler veya ürünler ya da bunların içeriğinden sorumlu değildir.

5.16. Gerek Kiracılar gerekse Tekne Sahipleri; hizmetin verilmesinden önce, hizmet verilmesi sırasında veya hizmetin verilmesinin ardından gerçekleştirmiş oldukları ve suç niteliği taşıyan herhangi bir eylemlerinden dolayı kendileri hakkında bir soruşturma ve/veya kovuşturma başlatılması halinde Yachtro’nun, elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacağını bildiklerini kabul ve beyan ederler.

5.17. Tümüyle Yachtro’nun takdirinde olmak kaydıyla, Kiralama Talebinde bulunulması ve Kiralama Onayı verilmesi süreçlerinde; kira ilişkisinin kurulabilmesi amacıyla Tekne’ye ve Tekne Sahibine ilişkin bazı kısıtlı bilgiler Kiracıyla, Kiracıya ilişkin bazı kısıtlı bilgiler ise Tekne Sahibiyle paylaşılabilir. Kiracı ile Tekne Sahibi arasında Kira Sözleşmesi’nin kurulması ile halinde ise Kiracıya ilişkin ad-soyad, ticaret unvanı, iletişim numarası, adres bilgisi gibi birtakım bilgiler Tekne Sahibi ile;Tekne Sahibine ait ad-soyad, ticaret unvanı, iletişim numarası, adres bilgisi gibi birtakım bilgiler Kiracı ile paylaşılacaktır. Söz konusu bilgilerin paylaşılması veya söz konusu bilgilerin özellikle Tekne Sahipleri tarafından ayrıca Kiracı’nın onayı alınmaksızın reklam, pazarlama veya başka herhangi bir amaç için kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması gibi nedenlerle Kiracı ile Tekne Sahibi arasında yaşanabilecek sorunlardan veya meydana gelebilecek zararlardan Yachtro’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 6 – Yachtro’nun Hak ve Yükümlülükleri

6.1.Yachtro, Kiracı veya Tekne Sahibi tarafından oluşturulan Tekne veya Kiralama Talebi bilgilerinin, Kiracı veya Tekne Sahibi tarafından kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak Web Sitesi’nde yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Yachtro, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı olmayıp; Yönetmelik’in 6/4. maddesine göre aracı hizmet sağlayıcı konumundadır. Bu doğrultuda Yachtro, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

6.2.Yachtro, Kullanıcı’nın yanıltıcı ve aldatıcı içerik yayınlandığının tespit edilmesi ve/veya şikayet yahut yasal başvuru üzerine Web Sitesi’nde yayınlanan İlan’ların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurma ve/veya ilgili Kullanıcı’nın hesabını dondurma, kısıtlama veya tamamen kapatma hakkını saklı tutar. Yachtro’nun ayrıca bu nedenle uğrayabileceği zararların tazminini ilgili Kullanıcı’dan talep etme hakkı saklıdır.

6.3.Yachtro, gerekli gördüğü takdirde ve dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, Kullanıcı’lardan bazılarının ve/veya belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcı’ların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebileceği gibi, herhangi bir bildirimde bulunmadan Kullanıcı’lardan bazılarına ait hesapları dondurabilir, kısıtlayabilir ya da tamamen kapatabilir. Hesabı dondurulan, kısıtlanan veya tamamen kapatılan Kullanıcı yazılı olarak talepte bulunduğu takdirde, ilgili dondurma, kısıtlama veya iptal işleminin sebebi Yachtro tarafından yazılı olarak kendisine bildirilir.

6.4.Yachtro, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabileceği gibi tamamen de durdurabilir. Web Sitesi’ne üyelik ücretsiz olduğundan, sistemin askıya alınması veya tamamen durdurulması gibi nedenlerle Kullanıcı’lar Yachtro’dan herhangi bir talepte bulunmayacaklardır. Madde 10.2. hükümler saklıdır.

6.5. Yachtro ve/veya işbirliği içerisinde olduğu ödeme kuruluşu, güvenlik şüphesi doğuran Kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcı’ların kredi kartı veya banka kartı ile online ödeme yapma imkanını geçici olarak askıya alabileceği gibi tamamen de durdurabilir. Böyle bir durumda Yachtro’nun Kullanıcı’lara veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.6.Yachtro, Web Sitesi’nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Yachtro, Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın söz konusu veriler aracılığıyla demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir, bu raporları kullanabilir veya bu raporları dilediği kişilerle bir bedel karşılığında veya bedelsiz olarak paylaşabilir. Bu tür işlemler Yachtro’nun gizlilik politikası hükümlerine aykırı nitelikte sayılmaz.

6.7. Kullanıcılar arasında kendilerine ait fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin herhangi bir hukuki ihtilaf yaşanması halinde Yachtro, kendisine sunulmuş olan kesinleşmiş ve icra edilebilir nitelikteki bir mahkeme kararı doğrultusunda işlem yapmakla yükümlüdür.

6.8.Yachtro,Tekne Sahibi ile aralarında akdedilen Komisyon Sözleşmesi uyarınca, Web Sitesi’ndeki İlan aracılığı ile kiralanan Tekne/Tekne’ler Tekne Sahibinden Hizmet Bedeli almaktadır.Bunun yanı sıra, Web Sitesi üzerinden yürütmekte ya da yürütecek olduğu diğer faaliyetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma veya bedel değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

6.9.Yachtro, dilerse Kullanıcı’nın e-posta adresini, cep telefon numarasını veya diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta gönderimi veya başkaca teknik araçlar kullanabilir.

6.10.Yachtro, e-posta veya anlık bildirim yoluyla, promosyonlar, yeni hizmetler, güncel gelişmeler veya projelerle ilgili olarak Kullanıcı’yı haberdar edebilir. Kullanıcı, söz konusu e-posta veya bildirimi almak istememesi halinde info@yachtro.com adresine yazılı bildirimde bulunarak veya Web Sitesi’nde yer alan bildirim tercihlerini güncelleyerek söz konusu e-posta ve bildirimleri almayı durdurabilir.

6.11. Kullanıcı tarafından Tekne Sahibi ya da Tekne için yapılacak olan yorumlar/değerlendirmeler, Yachtro tarafından yapılacak gerekli kontroller sonrasında uygun görülmesinin ardından tüm Kullanıcı’ların tamamının görebileceği şekilde Web Sitesi’nde yayınlanır. Yachtro’nun söz konusu yorumları düzeltme veya yayınlamama yetkisi saklıdır.

6.12. Yachtro, işbu Sözleşme’yi Kullanıcı’lar aleyhine olmamak kaydıyla ve herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Bu şekilde bir değişiklik yahut güncelleme olması halinde Yachtro, güncel Sözleşme’yi yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak ve gerek görmesi halinde elektronik posta yolu ile Kullanıcı’lara bildirilecektir. Güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Kullanıcı’lar açısından Web Sitesi’nin veya hizmetlerin kullanımı yayın tarihinden itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

6.13. Yachtro, Yönetmelik’in 11/2. maddesine göre sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifler, yorum veya değerlendirmeler gibi elektronik kayıtları, işlem tarihinden itibaren en az üç yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.

Madde 7 – Tekne Sahibi’nin Hak ve Yükümlülükleri

7.1. Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olması ve ayırt etme gücüne sahip olması koşullarıyla Web Sitesi üzerinden Denizci Profili oluşturmak suretiyle Tekne Sahibi sıfatını kazanabilir. Denizci Profili bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Denizci Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Tekne Sahibi DenizciProfili’nde yer alan hizmetleri vermek için gerekli lisansa, izne, ruhsata (varsa) ve nitelik, deneyim, donanım ve kabiliyete sahip olduğunu ispat edici nitelikte ek belge, ruhsat, lisans, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da bilgi girişi yapılmalıdır.

7.2. Yönetmelik’in 5/4. maddesine göre, hizmet sağlayıcı konumunda bulunan Tekne Sahibi, aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak ve Yachtro’ya bildirmek zorundadır:

7.2.1. Tacir veya esnaf ise; (i) ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri, (ii)Tebligata elverişli KEP adresi, (iii) esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası, (iv) merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının Yachtro’da bulunduğuna ilişkin bilgi.

7.2.2. Tacir veya esnaf değil ise: (i) adı ve soyadı. (ii) ikametgâhının bulunduğu il. (iii) merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının Yachtro’da bulunduğuna ilişkin bilgi.

7.3.Tekne Sahibi, Web Sitesi üzerinden gönderilen bir Kiralama Talebine karşılık yine Web Sitesi üzerinden bir Kiralama Onayı gönderip, Kiracı kaparoyu gönderirse, Kiracı ve Tekne Sahibi arasında Kira Sözleşmesi yapılmış olur; bu halde Kiracı ile Tekne Sahibi, Kiralama Talebinde seçilen hizmetler ile birlikte ve Kira Süresi içinde, gerek Tekne hakkında gerekse de Tekne Sahibi hakkında İlan’da yer alan bilgiler ışığında ve dahi İlan’da yer alan Kira Bedeli üzerinden ilgili Tekne’nin kiralanması konusunda yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapmış olurlar.

7.4.Kira Sözleşmesinin yapıldığı günü takip eden 4’üncü ( dördüncü ) iş günü içinde, Kiracı tarafından Kiralama Talebi oluşturulurken ödenen Kaparo Bedeli, Hizmet Bedeli düşüldükten sonra,Yachtro tarafından Tekne Sahibine ödenir. Bu neviden ödemelerin ne şekilde yapılacağı Yachtro tarafından belirlenir ve konuya ilişkin düzenleme Komisyon Sözleşmesinde de yer alır.

7.5. Web Sitesi’nde ilan edilen hizmetlerle ile ilgili olarak, potansiyel Kiracı’ları aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve/veya suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu nitelikte duyurular yapamaz. Sayılanlara aykırı içerik yayınlanmasından doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Tekne Sahibine ait olacaktır.

7.6.Kiracıya ibraz edilmesi gereken fiş, fatura, gider pusulası, makbuz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yasal mevzuat kapsamında aranan her türlü belgenin Kiracıya iletilmesi yükümlülüğü Tekne Sahibine aittir. Söz konusu belgelerin tanzimine, teminine ya da teslimine ilişkin olarak Yachtro’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.7.Kira Sözleşmesi uyarınca verilecek hizmete ilişkin olarak yasal mevzuat kapsamında alınması gereken her türlü izin, onay, belge, ruhsat vb.’nin alınması yükümlülüğü yalnızca Tekne Sahibine ait olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle doğabilecek her türlü hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluk ile Yachtro’nun ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü müstakilen ve münhasıran Tekne Sahibine ait olacaktır.

7.8.Tekne Sahibi, Kiralama Talebine ilişkin olarak herhangi bir şekilde Kiracıya ulaşarak Web Sitesi haricindeki bir kanaldan, Yachtro’nun bilgisi olmaksızın ve Yachtro’yu aradan çıkararak hizmet sağlanması konusunda herhangi bir anlaşmaya varmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi bir durumun Yachtro tarafından tespit edilmesi, ilgili Kullanıcı’lar açısından Sözleşme’nin feshedilmesi ve Kullanıcı haklarının sona erdirilmesine neden olacaktır.

7.9. Tekne Sahibi, sağlayacağı hizmet için, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince sigorta primi ödemesi yapılması ve/veya ilgili yasal mevzuat uyarınca doğabilecek çeşitli bildirim yükümlülüklerinin müstakilen ve münhasıran kendisine ait olduğunu, bu konuyla ilgili olarak Yachtro’nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve bu kapsamda Yachtro’ya herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyeceğini, anılan yükümlülüklerin yerine getirmemesi nedeniyle Yachtro’nun herhangi bir şekilde hukuki, cezai veya idari bir yaptırıma maruz kalması halinde, ilgili tutarların ilk talepte ödenmek üzere kendisine rücu edilebileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

7.10. Kira Sözleşmesi ile oluşan hukuki ilişki gereği bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya yetkili mercilerden izin alınması gerekebileceği gibi bazı hizmetler yalnızca belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir nitelikte olabilecektir. Bu tür hizmetler için Tekne Sahibi, gerekli izinleri sağlayacağını ve/veya yalnızca öngörülen gün ve saatler için hizmet verebileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

Madde 8 – Kiracının Hak ve Yükümlülükleri

8.1. Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olması ve ayırt etme gücüne sahip olması koşullarıyla Web Sitesi aracılığıyla teşhir edilen Tekne’leri işbu sözleşmede yer alan hükümler dairesinde kiralamak amacıyla Web Sitesi’ne üye olarak Kiracı sıfatını kazanabilir.

8.2.Kiracı tarafından geçerli bir Kiralama Talebi oluşturulabilmesi için, ihtiyaç duyulan hizmete ilişkin olarak; Yachtro tarafından talep edilen işin bilgilerin eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve Kiralama Talebi içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

8.3. Kiracı, oluşturduğu Kiralama Talebi’nde yer verdiği bilgilerin eksik veya hatalı olması ve bu durumun hizmetin kapsam, nitelik ve ücretini etkileyecek olması durumunda, Kiralama Sözleşmesi yapılmış olsa da Tekne Sahibi tarafından kendisinden ilave ücret talep edilebileceğini veya Tekne Sahibinin söz konusu hizmeti ifa etmekten imtina edebileceğini ve anlaşmanın bozulabileceğini bildiğini ve bu duruma herhangi bir itirazının olmadığını kabul ve beyan eder.

8.4.Kiralama Talebinin geçerlilik kazanabilmesi için Kira Bedeli’nin % 30’u oranın Kaparo Bedeli, Kiracı tarafından belirlenen yollarla Yachtro’ya ve/veya işbirliği içerisinde olduğu ödeme kuruluşuna gönderilir.

8.5. Kaparo Bedeli’nin ödenmesinin ardından Kiralama TalebiYachtro tarafından denetlemeye alınır. Denetlenmesini takiben Yachtro tarafından uygun görülen Kiralama Talebini, Yachtro tarafından makul süre içinde Tekne Sahibine iletilir. Ancak Kiralama Talebi’nin içeriğine ilişkin sorumluluk her şekilde Kiracıya aittir.

8.6.Kiracı, Kiralama Talebi’nin Tekne Sahibi tarafından Kiralama Onayı verilmek suretiyle onaylanması ve kaparo miktarının ödenmesi halinde yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma içine girdiğini ve Kira Bedeli’nden kalan meblağı Tekne Sahibine ödeyeceğini kabul eder.

8.7.Kiracı, Kiralama Talebi oluştururken Kira Süresini kendi tekdir ettiğini ve Kira Süresinin bitiminde Tekneyi Tekne Sahibinin kullanımına teslim edeceğini, Tekne Sahibinden Kiralama Talebine dâhil olmayan taleplerde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

8.9.Kiracı, Kira Süresi boyunca güvenliğe ilişkin olarak Tekne Sahibi tarafından kendisine iletilen kurallara uyacak, gerekli önlemleri alacaktır.

8.10.Kiracı, Kira Süresi hırsızlık, kaza, doğal afet gibi her türlü dış etkenden dolayı uğrayacağı zarara ilişkin olarak Yachtro’nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.11.Kira Sözleşmesi ile oluşan hukuki ilişki gereği bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya yetkili mercilerden izin alınması gerekebileceği gibi bazı hizmetler yalnızca belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir nitelikte olabilecektir. Bu tür hizmetler için Kiracı, gerekli izinleri sağlayacağını ve/veya yalnızca öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

8.12.Kiracı, Kiralama Talebi’ne ilişkin olarak herhangi bir şekilde Tekne Sahibine ulaşarak Web Sitesi haricindeki bir kanaldan, Yachtro’nun bilgisi olmaksızın ve Yachtro’yu aradan çıkararak hizmet sağlanması konusunda herhangi bir anlaşmaya varmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi bir durumun Yachtro tarafından tespit edilmesi, ilgili Kullanıcı’lar açısından Sözleşme’nin feshedilmesi ve Kullanıcı haklarının sona erdirilmesine neden olacaktır.

Madde 9 – Verilecek Hizmete İlişkin Sorumluluk, Yachtro Tarafından Garanti Verilmemesi ve Kurulacak İlişkinin Bağımsızlığı

9.1.   Yachtro’nunKiracı ile Tekne Sahibi arasında yürütülen Kiralama Talebi, Kiralama Onayı, Kira Sözleşmesi’nin kurulması ve ödeme aşamalarına ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup; Yachtro sadece Kiracı’nın göndermiş olduğu Tekne Sahibi’ne iletilecek olan bedel içerisinden hizmet bedelini tahsil eder.  Hizmet Bedeli düşüldükten sonraki kısmını belirlenen sürede Tekne Sahibine gönderir/göndertir. Kiracı ile Tekne Sahibinin anlaşmaya varması halinde aralarında kurulacak sözleşmede Yachtro’nun herhangi bir tarafı sıfatı söz konusu olmayacaktır. Yachtro, Kiracı ve Tekne Sahibi arasında uyum sağlanacağını veya Kiracının ya da Tekne Sahibinin aralarında sorunsuz bir hukuki ilişki geliştireceğini garanti etmez.

9.2.   Tekne Sahibi veya Tekneleri, Tekne Sahibinin ya da çalışanlarının çalışma performansı, Tekne Sahibi tarafından verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesi, Yachtro tarafından onaylanmış veya tavsiye edilmiş değildir. Yachtro, Kiracı Kullanıcı puanlamaları ve yorumları gibi veriler üzerinden birtakım algoritmalar aracılığıyla Tekne Sahipleri ve/veya Tekneler için bir sıralama ya da derecelendirme yaparak diğerlerine kıyasla daha çok beğenilmiş veya memnun kalınmış olanları ön plana çıkarabilecektir. Ancak bu durum, Şirket’in söz konusu Tekne Sahiplerini ve/veya Tekneleri onaylaması ve bunlar tarafından verilen veya bunlara ilişkin verilen hizmetlerin garanti edilmesi anlamını taşımamaktadır.

9.3.Yachtro, Tekne Sahiplerinin (ve dahi Tekne’nin) güvenilirliği, yetkinliği, ilgili hizmetin zamanında ve hatasız olarak verilmesi, hizmet sonucunda sağlanacak faydanın yeterliliği veya hizmetin güvenilirliği gibi hususlara ilişkin olarak hiçbir garanti vermemekte veya taahhütte bulunmamaktadır.

9.4. Kiracı tarafından Web Sitesi aracılığı ile Tekne Sahibinden alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk tamamıyla Tekne Sahibine ait olup; Yachtro’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yachtro, Kiracı ile Tekne Sahibi arasında kurulacak ilişkiden sorumlu değildir ve bu nedenle Tekne Sahibinin, sağlayacağı hizmet sırasında ve/veya herhangi bir zamanda Kiracı ve/veya üçüncü kişilere verebileceği zararlarla yahut tam tersi Kiracı’nın herhangi bir zamanda Tekne Sahibine ve/veya üçüncü kişilere verebileceği zararlarla ilgili olarak Yachtro’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu tür zararlara ilişkin, talep, dava ve yasal takiplerin Yachtro’ya yöneltilmesi halinde Yachtro, ödemek durumunda kalabileceği her türlü meblağ ile idari para cezaları, yargılama giderleri ve vekalet ücretleri için; zarar verenin Tekne Sahibi olması halinde Tekne Sahibi’ne rücu etme ve ilgili tutarları varsa Tekne Sahibi’nin Yachtro nezdinde bulunan hak veya alacaklarından mahsup etme hakkına, zarar verenin Kiracı olması halinde Kiracıya rücu etme hakkına sahiptir.

9.5. Kiracı ve Tekne Sahibi, aralarında herhangi bir anlaşmazlık yaşanması durumunda, bu anlaşmazlığı doğrudan kendi aralarında görüşerek çözmeleri gerektiğini bildiklerini kabul ve beyan ederler.

9.6. Tekne Sahibi’ninDenizci Profili’nde yer vermiş olduğu bilgi veya beyanların doğruluğu bizzat ve yalnızca Tekne Sahibi tarafından taahhüt edilmekte olup; konuyla ilgili olarak Yachtro’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.7.Kiracı ile Tekne Sahibi arasında kurulacak sözleşmelerden ve bu sözleşmeler kapsamında ifa edilecek hizmetlerden ve/veya teslim edilecek mallardan kaynaklanacak olan her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğrudan ve yalnızca Kiracı ve Tekne Sahibi sorumlu olacaktır. Yachtro’nun bu konuyla ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.8.Yachtro ile Tekne Sahibi arasında hiçbir şekilde (i) tam veya yarı zamanlı istihdam, (ii) acentecilik, (iii) yüklenicilik (iv)danışmanlık (v) ortak girişim vb. herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.

9.9.Yachtro, Web Sitesi’nde yayınlanan hizmetler ve ürünlerden dolayı, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve/veya ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

Madde 10 – Kaparo Bedeli, Hizmet Bedeli, Kira Bedeli, Ödemeler ve İade

10.1.Kiralama Talebinin geçerlilik kazanabilmesi için Kira Bedeli’nin % 30’u oranında  Kaparo Bedeli, Kiracı tarafından belirlenen yollarla Yachtro’ya ve/veya işbirliği içerisinde olduğu ödeme kuruluşuna gönderilir.

10.2. Kiracının gönderdiği Kiralama Talebine karşılık Tekne Sahibi tarafından Kiralama Onayı verilmesi ve akabinde belirlenen kaparo miktarının gönderilmesiyle birlikte Kiracı ve Tekne Sahibi arasında Kira sözleşmesi kurulmuş olur. Yachtro, Tekne Sahibi ile Komisyon Sözleşmesinde kararlaştırdıkları oranda Hizmet Bedelini Kiracı tarafından ödenen Kaparo Bedeli üzerinden tahsil eder ve Kira Sözleşmesinin yapıldığı günü takip eden 4’üncü (dördüncü) iş günü içinde kalan meblağ Yachtro tarafından belirlenen yollarla Tekne Sahibine ödenir.

10.3. Kaparo Bedeli Kira Sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken toplam Kira Bedelinden mahsup edilir. Kira Bedelinin kalan kısmının ne şekilde ödeneceği Kiracı ile Tekne Sahibinin anlaşmasına bağlı olup; Tekne Sahibi, hizmeti ifa etmesinin ardından Kira Bedelini, Kira Sözleşmesinde yer alan tutar ile uyumlu olacak şekilde, fiş, fatura, gider pusulası veya makbuz karşılığında doğrudan ve yalnızca Kiracıdan talep ve tahsil edecektir. Yachtro, hizmet bedelinin tahsil edilmesiyle ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir

10.4. Kaparo Bedeli üzerinden tahsil edilen Hizmet Bedeline ilişkin olarak Yachtro elektronik ortamda oluşturulacak olan e-faturayı Tekne Sahibine e-posta yoluyla ve PDF formatında gönderecektir.

10.5. Kaparo Bedeli ile Kira Bedeli’nin kalanına ilişkin vergisel yükümlülükler ve/veya sorumluluklar ilgili Kullanıcı’ya ait olup, Yachtro’nun bu hususlara ilişkin mali ve vergisel hiçbir yükümlülüğü ve/veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

10.6.Kaparo Bedelinin tahsilatı sürecinde ilgili ödeme kuruluşu ile Kiracı arasındaki ilişki Yachtro’dan tamamıyla bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi sorumluluğu ilgili ödeme kuruluşuna aittir. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kiracının tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi de ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

10.7. Kiracı, kredi kartı veya banka kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Yachtro’nun anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan hiçbir şekilde Yachtro sorumlu değildir

10.8. Tekne Sahibi ile Kiracı arasında ödeme, hizmet iptali veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin olarak yaşanabilecek anlaşmazlıklara ilişkin olarak Yachtro’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 11 – Sözleşme’nin Askıya Alınması veya Feshedilmesi

11.1.Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere veya Web Sitesi’nde yer verilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullandığı sıradaki veya Web Sitesi aracılığıyla sağlanan hizmetin verilmesi sırasındaki faaliyetlerinin hukuki, teknik, bilgi güvenliği gibi konularda risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve/veya ticari haklarına halel getirici nitelikte olması halinde Yachtro, Sözleşme’yi askıya alarak Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir ya da Sözleşme’yi feshedebilir. Böyle bir durumda Kullanıcı’nın Yachtro’dan herhangi bir hak veya alacak talebi söz konusu olamaz. Madde 10.2 hükümleri saklıdır.

11.2. Ayrıca Yachtro veya Kullanıcı, dilediği zaman işbu Sözleşme’yi sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin sona ermesi anında tarafların birbirinden olan alacak hakları etkilenmez.

Madde 12 – Son Hükümler

12.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Yachtro, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklerden herhangi birisini geç veya eksik ifa etmesi veya ifa etmemesi nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep kavramı; savaş, pandemi, doğal afet, isyan, grev, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları dahil fakat sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşme’nin akdedilmesinden sonra meydana gelen ve taraflarca öngörülemeyen ve/veya öngörülmesi mümkün olmayan ve tarafların kontrolü dışında oluşan, makul tedbirlerle önlenemeyecek durum ve olaylar olarak yorumlanacaktır.

12.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz sayılması, uygulanamaz hale gelmesi veya herhangi bir şekilde ortadan kalkması gibi durumlar, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

12.3 İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir.

12.4. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü ihtilafı barışçıl yöntemlerle öncelikle kendi aralarında çözmek adına gerekli gayreti göstereceklerdir. Bunun mümkün olmaması halinde söz konusu ihtilafların çözümünde Bodrum Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

12.5. Toplam 12(oniki) maddeden oluşan işbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Web Sitesi’ne üyelik kaydı gerçekleştirmesi anında akdedilerek yürürlüğe girmiştir.